Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, kterou vykonává. Není rozhodné, zda oznamovatel práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele neinformují. Ochrana oznamovatelů je podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Kanceláře finančního arbitra nebo externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti.

A.    Vnitřní oznamovací systém

Kancelář finančního arbitra je povinným subjektem ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení přijímá příslušná osoba určená finančním arbitrem, který je statutárním orgánem Kanceláře finančního arbitra.

 

   1. Způsob oznamování

Oznámení může oznamovatel podat písemně, ústně nebo osobně.

Písemné oznámení lze podat do schránky elektronické pošty na adrese oznamovatel@finarbitr.cz

Ústní oznámení lze učinit prostřednictvím telefonní linky č. 2993, resp. +420 257 042 993. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Osobní oznámení lze učinit v sídle Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1, na základě domluvené schůzky (ke sjednání schůzky lze využít uvedenou telefonní linku nebo zprávu elektronické pošty doručenou na adresu oznamovatel@finarbitr.cz). Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepisu. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

   2. Označení příslušné osoby

Příslušnou osobou v Kanceláři finančního arbitra je Mgr. Miloslava Pubalová, tel.: +420 257 042 993, e-mailová adresa: oznamovatel@finarbitr.cz.

   3. Vztah oznamovatele k povinnému subjektu

Kancelář finančního arbitra jako povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

B.     Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém provozuje Ministerstvo spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena