Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Kanceláří finančního arbitra podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") při řešení sporů finančním arbitrem.

Finanční arbitr je správní orgán zřízený zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, příslušný

k mimosoudnímu rozhodování spotřebitelských sporů na finančním trhu. Kancelář finančního arbitra je organizační složka státu, zřízená zákonem č. 180/2011 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů a o změně dalších zákonů, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra.

Kancelář finančního arbitra sídlí na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, IČO 725 46 522.

Kancelář finančního arbitra je správcem osobních údajů.

Kancelář finančního arbitra jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese dpo@finarbitr.cz, písemně na adrese sídla Kanceláře finančního arbitra Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci (tj. vedení řízení a rozhodování sporu), kterým je finanční arbitr pověřen na základě zákona o finančním arbitrovi. Při plnění této právní povinnosti zpracovává Kancelář finančního arbitra osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů.

Kancelář finančního arbitra je oprávněna zpracovávat osobní údaje tazatelů, účastníků řízení a osob zúčastněných na řízení (dále také „subjekt údajů") v rozsahu nezbytném pro zodpověžení dotazu položeného finančnímu arbitrovi, vedení řízení finančním arbitrem a vydání rozhodnutí. Finanční arbitr podle § 12a zákona o finančním arbitrovi využívá k plnění těchto úkolů údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, datum úmrtí, rodné číslo, adresa místa (trvalého) pobytu, počátek (trvalého) pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení (trvalého) pobytu na území České republiky).

Kancelář finančního arbitra dále zpracovává údaje, které finančnímu arbitrovi sdělí subjekt údajů nebo je shromáždí v průběhu řízení, také zpracovává údaje z veřejně přístupných zdrojů a rejstříků (např. živnostenského rejstříku) včetně údajů od třetích osob.

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze uvnitř Kanceláře finančního arbitra. Údaje předává Kancelář finančního arbitra orgánům veřejné správy (např. soud, policie, celní správa) jen v případě, že pro takové předání existuje právní povinnost.

Z důvodu shromáždění potřebných informací k zahájení řízení, jeho vedení a vydání rozhodnutí, zpracovává Kancelář finančního arbitra osobní údaje sdělené účastníkem řízení (navrhovatelem) v návrhu na zahájení řízení, příp. další údaje sdělené v komunikaci v průběhu řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, některé osobní údaje jsou však nezbytné pro vedení řízení (identifikace účastníků řízení, označení předmětu sporu, předložení důkazů,...).

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě (Informační systém pro vedení spisové služby a řízení vedeného před finančním arbitrem) a písemné podobě (spis o vedení řízení).

Kancelář finančního arbitra osobní údaje zpracovává po celou dobu trvání sporu řešeného před finančním arbitrem. Dále je spis podle § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, po dobu trvání skartační lhůty uložen ve spisovně. Podle spisového a skartačního řádu Kanceláře finančního arbitra je ukládací doba spisu o vedení řízení desetiletá a u dotazu položeného finančnímu arbitrovi tříletá Finanční arbitr vydaná rozhodnutí anonymizuje a následně zveřejňuje ve Sbírce rozhodnutí na webové stránce www.finarbitr.cz. Vybraná rozhodnutí finančního arbitra jsou archivována.

Kancelář finančního arbitra zajišťuje ochranu osobních údajů na základě přijatých kontrolních, technických a bezpečnostních postupů a mechanismů, čímž zaručuje maximální možnou míru ochrany zpracovávaných osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením a před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje Kancelář finančního arbitra zpracovává transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a získání informace o zpracování osobních údajů (účel zpracování, kategorii osobních údajů, příjemci osobních údajů, době uložení osobních údajů, právu podat stížnost na zpracování osobních údajů, o zdroji osobních údajů, o automatizovaném rozhodování a profilování, o předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a vhodných zárukách). Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných osobních údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut"), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Kancelář finančního arbitra na základě vznesené námitky, pokud je důvodná, osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškerá uvedená práva může subjekt údajů uplatnit v písemné formě na adrese Pověřenec Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,  (e-mailová adresa dpo@finarbitr.cz).

Subjekt údajů má v případě nesouhlasu s vyřízením jeho žádosti týkající se zpracování osobních údajů Kanceláří finančního arbitra právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena