Směnárenská činnost

Rozhodování sporů v oblasti směnárenské činnosti

V souladu s § 1 odst. 1 písm. f) zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný řešit spory mezi spotřebitelem a osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu.

 

Právní úprava v oblasti směnárenské činnosti

Právním předpisem, který upravuje provozování směnárenské činnosti je zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který byl významně novelizován zákonem č. 5/2019 Sb. účinným od 1. 4. 2019. Tato novela má za cíl výrazně zvýšit ochranu jak zájemců o provedení směnárenského obchodu, tak zákazníků, tedy těch, kteří již směnárenský obchod uzavřeli.

Zákon o směnárenské činnosti stanoví, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost, dále zavádí veřejnoprávní požadavky na nebankovních provozovatele směnárenské činnosti (směnárníky) a upravuje soukromoprávní vztahy při provozování směnárenské činnosti (např. kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, doklad o provedení směnárenského obchodu, odstoupení od směnárenského obchodu).

 

Základní pojmy

Směnárenským obchodem obchod je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

 

Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost, směnárníci

Osobami oprávněnými provozovat směnárenskou činnost jsou:

a) banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce,
b) spořitelní a úvěrní družstva,
c) směnárníci,
d) Česká národní banka.

Směnárníkem se rozumí nebankovní provozovatel směnárenské činnosti, který je nositelem povolení k činnosti směnárníka, které uděluje Česká národní banka. Česká národní banka vede na své webové stránce registr směnárníků.

 

Směnný kurz a poplatek za provedení směnárenského obchodu

Výši směnného kurzu za provedení směnárenského obchodu, kterým se provede přepočet mezi měnami, zákon o směnárenské činnosti nebo jiné právní předpisy nepředepisují a v podstatě ani neomezují. Výše směnného kurzu je ponechána na dohodě smluvních stran (smluvní volnosti). Je pak věcí běžné péče a opatrnosti průměrného spotřebitele, aby si zjistil podmínky zamýšleného směnárenského obchodu.

Naopak výši poplatku za provedení směnárenského obchodu zákon o směnárenské činnosti omezuje, resp. dovoluje jeho účtování pouze v přesně vymezených případech, kterými jsou směna mincí složených spotřebitelem, směna šeku předloženého spotřebitelem, anebo směna bezhotovostních peněžních prostředků a elektronických peněz, dal-li platební příkaz ke směně spotřebitel prostřednictvím osoby provozující směnárenskou činnost.

Zákon o směnárenské činnosti současně velmi podrobně stanovuje informační povinnosti osoby provozující směnárenskou činnost, které mají zajistit, aby byl spotřebitel řádné a včas informován o všech podstatných podmínkách směnárenského obchodu.

 

Kurzovní lístek

Osoba provozující směnárenskou činnost je povinna ve své provozovně uveřejňovat kurzovní lístek, na který klade zákon o směnárenské činnosti přísné požadavky. Kurzovní lístek musí obsahovat zejména informace o měnách, mezi nimiž osoba provozující směnárenskou činnost provádí směnárenské obchody, informace o výši směnných kurzů, informace o výši poplatku za provedení směny a podmínkách jeho účtování a o právu spotřebitele od provedeného směnárenského obchodu odstoupit. Všechny informace musí být uvedeny v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem.

Dále musí osoba provozující směnárenskou činnost spotřebiteli vydat po provedení směny doklad o provedeném směnárenském obchodu, které musí obsahovat přesně stanovené informace o provedeném směnárenského obchodu (zejména o výši složené hotovosti spotřebitelem, o výši směnného kurzu, o výši účtovaného poplatku a o výši vyplacené hotovosti) a o právech spotřebitele (zejména o jeho právu na odstoupení od směnárenského obchodu). Převyšuje-li částka složená spotřebitelem částku 1.000 eur, je osoba provozující směnárenskou činnost povinna tyto informace sdělit spotřebiteli i před provedením směnárenského obchodu v rámci tzv. předsmluvních informací.

 

Odstoupení od směnárenského obchodu

Zákon o směnárenské činnosti garantuje spotřebiteli právo od směnárenského obchodu odstoupit. V případě, že částka směny převyšuje 1.000 eur, vztahuje se právo spotřebitele odstoupit od směnárenského obchodu pouze na tuto částku. Spotřebitel musí od směnárenského obchodu odstoupit ve lhůtě 3 hodin od okamžiku provedení směnárenského obchodu v provozovně, ve které směna proběhla. Tato lhůta běží pouze po dobu provozní doby a byla-li přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. Lhůta 3 hodin se prodlužuje na 6 měsíců v případě, že spotřebitel nemůže odstoupit od směnárenského obchodu z důvodu existence překážky na straně osoby provozující směnárenskou činnost, anebo protože ho osoba provozující směnárenskou činnost uvedla v omyl anebo neinformovala řádně o jeho právu odstoupit od směnárenského obchodu. V takovém případě může spotřebitel odstoupit od směnárenského obchodu i jinde než v provozovně. Odstoupením od směnárenského obchodu se směnárenský obchod od počátku ruší, tedy strany směnárenského obchodu jsou povinny si vrátit vzájemná plnění. Strany mohou odstoupení vypořádat i tak, že spotřebitel požádá osobu provozující směnárenskou činnost také o doplacení rozdílu mezi částkou, kterou mu osoba provozující směnárenskou činnost vyplatila, a částkou, kterou by mu byla vyplatila, kdyby se použil směnný kurz mezi českou korunou a jinou měnou vyhlášený Českou národní bankou pro den předcházející dni provedení směnárenského obchodu.

 

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti směnárenských služeb ?

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze směnárenské činnosti:

  • odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu,
  • výši poplatku za provedení směnárenského obchodu,
  • platnosti směnárenského obchodu,
  • výši směnného kurzu.

 

Podání návrhu na zahájení řízení, formuláře, Sbírka rozhodnutí

Pro účely podání návrhu doporučujeme využít aplikaci Průvodce podáním návrhu nebo formulář.

Důležitá rozhodnutí finančního arbitra v anonymizované podobě můžete nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena