Jak postupovat, když není finanční arbitr příslušný spor rozhodnout?

Ostatní subjekty mimosoudního řešení sporů v České republice
Český telekomunikační úřad
Energetický regulační úřad
Česká obchodní inspekce
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven
Česká advokátní komora

Ostatní instituce
Obecné soudy
Právní pomoc
Občanská sdružení
Dohled na finančním trhu
Státní dozor v oblasti ochrany spotřebitele
Státní dozor nad penzijními fondy
Státní dozor v oblasti ochrany osobních údajů
Trestní řízení

Mimosoudní řešení sporů

Vedle finančního arbitra jsou ze zákona subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
a) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby,
b) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, a
c) v ostatních případech Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Na základě pověření od Ministerstva průmyslu a obchodu je spory
a) z neživotního pojištění oprávněna řešit Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú.,
b) mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb oprávněna řešit Česká advokátní komora (ČAK).

Český telekomunikační úřad

Spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, rozhoduje podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu Český telekomunikační úřad, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Český telekomunikační úřad současně vykonává dozor nad ochranou spotřebitele na úseku služeb elektronických komunikací. Dále Český telekomunikační úřad rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace poštovní služby podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Kontakt na Český telekomunikační úřad: Sokolovská 219, Praha 9, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, telefon 224 004 111, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Energetický regulační úřad

Odbor právní ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu řeší zejména situace, kdy spotřebitelé nejsou spokojeni s vyřízením stížnosti ze strany dodavatele elektřiny nebo plynu. Úkolem Odboru právní ochrany spotřebitele je nezávisle hájit práva spotřebitelů a dbát na poskytování kvalitních služeb. Kontakt: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, telefon: 255 715 585, e-mail: podatelna@eru.cz.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce vede řízení zahájené na návrh spotřebitele ve všech ostatních případech, tedy když není příslušný ani finanční arbitr, ani Český telekomunikační úřad ani Energetický regulační úřad. Nedohodnou-li se strany sporu v zákonem stanovené lhůtě nebo navrhovatel od řízení neodstoupí, řízení marným uplynutím lhůty končí. Česká obchodní inspekce tedy nevydává žádné rozhodnutí ve věci. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce lze získat zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z neživotního pojištění. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z neživotního pojištění prostřednictvím Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. lze získat zde: Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú., http://www.ombudsmancap.cz/. Kontakt: Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00  Praha 1, tel. +(420) 602 273 096, ds: i4ymwu8, kancelar@ombudsmancap.cz.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“) a v současné době neřeší ani spory z neživotního pojištění (úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci aj.), které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění.

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora je subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České advokátní komory lze získat zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607. Kontakt: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd.

Obecné soudy

Obecně platí, že každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech, má možnost obrátit se na obecný soud České republiky. V takovém případě je nutné brát v úvahu náklady soudního řízení. Ačkoliv v případě úspěchu ve věci soud obvykle přizná úspěšné straně právo na náhradu nákladů, tato náhrada se nevztahuje na smluvní odměnu za právní zastoupení.

Právní pomoc

V případě řešení zejména právně složitějších sporů doporučujeme využít komerční právní pomoci. Seznam advokátů vede Česká advokátní komora a naleznete jej zde. V odůvodněných případech lze využít bezplatné poradenství poskytované Českou advokátní komorou. Více informací o bezplatném poradenství zde.

Občanská sdružení

Taktéž je možno využít některé z řady bezplatných poraden, které v této oblasti působí a jejichž kontakty lze vyhledat na internetu (např. zadáním do vyhledavače kombinaci slov "bezplatná právní poradna"). V této souvislosti však nutno upozornit, že mezi nalezenými odkazy se může vyskytovat i značné množství subjektů poskytujících placené služby, je tak na místě značná opatrnost.

Odkazy na stránky některých občanských sdružení zabývajících se problematikou spotřebitelů na finančním trhu zde.

Dohled nad finančním trhem

Jednotným orgánem dohledu nad finančním trhem je Česká národní banka. Podněty k prošetření jednání regulovaných subjektů v rozporu s právními předpisy podle § 42 správního řádu přijímá Sekce dohledu nad finančním trhem. Česká národní banka však nemůže rozhodnout ve sporu mezi soukromými subjekty, ani právně závazně posoudit existenci práv či povinností vyplývajících ze soukromoprávního vztahu. Na základě přijatého podnětu je však Česká národní banka oprávněna provést šetření a případně zahájit správní řízení o udělení veřejnoprávní sankce dohlíženému subjektu. O výsledku šetření, včetně případného zahájení správního řízení, informuje Česká národní banka na jeho žádost stěžovatele do 30 dnů ode dne, kdy obdržela podnět. Kontakt: Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1, telefon 224 411 111, e-mail: info@cnb.cz.

Státní dozor v oblasti ochrany spotřebitele

Česká obchodní inspekce současně kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha-Nové Město, telefon 296 366 360, e-mail: info@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34. Podnět ČOI doporučujeme pro urychlení šetření zaslat přímo na inspektorát příslušný podle místa, kde k předmětnému jednání došlo. Seznam inspektorátů naleznete na internetových stránkách http://coi.cz/cs/inspektorat.html. V rámci výkonu dozoru ČOI nemůže závazně rozhodnout spor jako například soud nebo finanční arbitr, může nicméně provést šetření, zda v uvedeném případě nedošlo k porušení zákona o ochraně spotřebitele a případně uložit veřejnoprávní sankci.

Státní dozor nad penzijními společnostmi a penzijními fondy

Státní dozor nad penzijními společnostmi a penzijními fondy v souvislosti s poskytováním státního příspěvku a hospodařením s ním vykonává Ministerstvo financí, odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu. Kontakt: Letenská 15, 118 10 Praha 1, telefon 257 04 11 11, e-mail: podatelna@mfcr.cz. O možnosti rozhodnout v soukromoprávním sporu platí v případě ministerstva totéž, co bylo uvedeno výše v souvislosti s Českou národní bankou nebo Českou obchodní inspekcí.

Státní dozor v oblasti ochrany osobních údajů

Dozor nad dodržováním povinností při správě a zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se rovněž obrátit s podnětem k prošetření, zda společnost postupovala ve vztahu k osobním údajům v souladu s příslušnou právní úpravou. Stejně jako Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce, ani Úřad pro ochranu osobních údajů nemůže závazně rozhodnout váš spor se společností, může nicméně provést šetření, zda v uvedeném případě nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů a případně udělit sankci. Kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 555, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Trestní řízení

V případě podezření na spáchání trestného činu je potřeba se obrátit na Policii České republiky. Kontakt na příslušný útvar lze nalézt na stránkách Policie ČR. Je možné se obrátit rovněž na státní zastupitelství. Kontakty jsou k dispozici na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství České republiky.

Nahoru 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena